Leven

De betekenis van taalkundig imperialisme en hoe het de samenleving kan beïnvloeden

De betekenis van taalkundig imperialisme en hoe het de samenleving kan beïnvloeden

Taalkundig imperialisme is het opleggen van één taal aan sprekers van andere talen. Het staat ook bekend als taalkundig nationalisme, taalkundige dominantie en taalimperialisme. In onze tijd wordt de wereldwijde expansie van het Engels vaak genoemd als het primaire voorbeeld van taalkundig imperialisme.

De term "taalkundig imperialisme" ontstond in de jaren 1930 als onderdeel van een kritiek op het basis-Engels en werd door taalkundige Robert Phillipson opnieuw geïntroduceerd in zijn monografie "Linguistic Imperialism" (Oxford University Press, 1992). In die studie bood Phillipson deze werkdefinitie van het Engels taalkundig imperialisme: "de dominantie die wordt bevestigd en gehandhaafd door de vestiging en voortdurende reconstructie van structurele en culturele ongelijkheden tussen het Engels en andere talen." Phillipson beschouwde taalkundig imperialisme als een subtype van taalkunde.

Voorbeelden en observaties van taalkundig imperialisme

"De studie van taalkundig imperialisme kan helpen om duidelijk te maken of het winnen van politieke onafhankelijkheid heeft geleid tot een taalkundige bevrijding van derde wereldlanden, en zo nee, waarom niet. Zijn de voormalige koloniale talen een nuttige band met de internationale gemeenschap en noodzakelijk voor staatsvorming en nationale eenheid intern? Of zijn ze een bruggenhoofd voor westerse belangen, waardoor de voortzetting van een wereldwijd systeem van marginalisatie en uitbuiting mogelijk is? Wat is de relatie tussen taalafhankelijkheid (voortgezet gebruik van een Europese taal in een voormalige niet-Europese kolonie) en economische afhankelijkheid (export van grondstoffen en import van technologie en knowhow)? "

(Phillipson, Robert. "Linguïstisch imperialisme." Beknopte encyclopedie van toegepaste taalkunde, ed. door Margie Berns, Elsevier, 2010.)

"De afwijzing van de taalkundige legitimiteit van een taal-ieder taal gebruikt door ieder taalgemeenschap - kortom, is weinig meer dan een voorbeeld van de tirannie van de meerderheid. Een dergelijke afwijzing versterkt de lange traditie en geschiedenis van taalkundig imperialisme in onze samenleving. De schade wordt echter niet alleen aan degenen toegebracht wiens talen we afwijzen, maar in feite aan ons allemaal, omdat we armer worden door een onnodige vernauwing van ons culturele en taalkundige universum. "

(Reagan, Timothy. Language Matters: Reflections on Educational Linguistics. Informatietijdperk, 2009.)

"Het feit dat ... er geen uniform Brits imperiaal taalbeleid is ontwikkeld, neigt de hypothese van taalkundig imperialisme te bevestigen als verantwoordelijk voor de verspreiding van het Engels ..."

"De leer van het Engels op zichzelf ... is zelfs niet voldoende om het beleid van het Britse rijk te identificeren met taalkundig imperialisme."

(Brutt-Griffler, Janina. World English: A Study of Its Development. Meertalige zaken, 2002.)

Linguïstisch imperialisme in de sociolinguïstiek

"Er is inmiddels een goed verankerde en zeer respectabele tak van sociolinguïstiek, die zich bezighoudt met het beschrijven van de wereld van globalisering vanuit het perspectief van taalkundig imperialisme en 'linguicide' (Phillipson 1992; Skutnabb-Kangas 2000), vaak gebaseerd op een specifieke ecologische Deze benaderingen ... gaan er vreemd genoeg van uit dat overal waar een 'grote' en 'krachtige' taal zoals Engels 'verschijnt' in een vreemd gebied, kleine inheemse talen 'sterven'. Er is, in dit beeld van sociolinguïstische ruimte, plaats voor slechts één taal tegelijk. Over het algemeen lijkt er een serieus probleem te zijn met de manier waarop ruimte wordt voorgesteld in dergelijk werk. Bovendien zijn de feitelijke sociolinguïstische details van dergelijke processen worden zelden gespeld, talen kunnen worden gebruikt in de taal of in lingua franca variëteiten en creëren zo verschillende sociolinguïstische voorwaarden voor wederzijdse beïnvloeding. "

(Blommaert, januari De sociolinguïstiek van de globalisering. Cambridge University Press, 2010.)

Kolonialisme en taalkundig imperialisme

'Anachronistische opvattingen over taalkundig imperialisme, die alleen de machtsasymmetrie tussen de voormalige koloniale naties en de naties van de' derde wereld 'als belangrijk beschouwen, zijn hopeloos ontoereikend als een verklaring voor taalkundige realiteiten. Ze negeren vooral het feit dat' eerste wereld ' landen met sterke talen lijken onder evenveel druk te staan ​​om Engels te adopteren, en dat sommige van de hardste aanvallen op Engels afkomstig zijn uit landen die niet zo'n koloniale erfenis hebben. Wanneer dominante talen het gevoel hebben dat ze worden gedomineerd, iets veel groters dan een er moet een simplistische opvatting van machtsverhoudingen bij betrokken zijn. "

(Crystal, David. Engels als wereldwijde taal, 2e ed. Cambridge University Press, 2003.)